Theo dõi chặt chẽ các cổ phiếu có thanh khoản lớn diễn biến bất thường

Âm nhạc
Rate this post

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị rà soát Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành để kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung các quy định mới phù hợp với sự phát triển của thị trường, hạn chế rủi ro gây mất an toàn, an toàn thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cùng với đó, rà soát các quy định về phát hành chứng khoán riêng lẻ trong Luật Doanh nghiệp để kiến ​​nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; rà soát, tham mưu hoàn thiện các điều kiện thành lập quỹ tài chính … trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/9 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về giám sát, kiểm tra việc đăng ký niêm yết, thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp, Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tăng cường giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và thành viên giao dịch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các sở giao dịch chứng khoán thẩm định chặt chẽ hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán của doanh nghiệp, chú trọng công tác kiểm soát chất lượng. , đảm bảo tính chính xác của hồ sơ. Đặc biệt, chú ý đến các công ty tăng vốn nhanh, công ty mới thành lập, doanh thu chưa tương xứng với quy mô vốn, chưa có sản phẩm, định hướng kinh doanh rõ ràng.

“UBCKNN chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đề xuất NHNN giải pháp giám sát chặt chẽ quá trình tăng vốn, góp vốn, chuyển nhượng vốn của các công ty đại chúng để đảm bảo hoạt động này diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. vấn đề. Hạn chế tối đa việc tăng vốn ảo, chuyển tiền lòng vòng, tiền thu được từ quá trình thay đổi cơ cấu vốn sử dụng không đúng mục đích đăng ký, giám sát chặt chẽ hiện tượng chủ doanh nghiệp, cổ đông chi phối lợi dụng vai trò điều hành doanh nghiệp, người chi phối. cổ đông lợi dụng vai trò điều hành doanh nghiệp để rút tiền đã vay khi thực hiện nghĩa vụ góp vốn ”, Bộ Tài chính nêu rõ tại Chỉ thị 02.

Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp lợi dụng để qua mặt cơ quan quản lý, lừa đảo, chiếm đoạt tiền. của các nhà đầu tư.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán giám sát hoạt động của các công ty thành viên trên thị trường. Theo đó, UBCKNN cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của công ty chứng khoán, tập trung vào một số nghiệp vụ như tự doanh, cung cấp ký quỹ, tư vấn môi giới đầu tư, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. vốn tăng mạnh trong những năm gần đây.

“Trên cơ sở báo cáo của công ty chứng khoán, UBCKNN chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính – Ngân hàng, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh tính chính xác của báo cáo, phân tích dữ liệu để chỉ ra dấu hiệu bất thường (nếu có) của công ty chứng khoán. Xem xét có hay không việc một số cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng việc thông đồng với công ty chứng khoán để thao túng, làm giá cổ phiếu cũng như tư vấn, lách luật phân phối trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ”, Bộ Tài chính yêu cầu .

Sở Tài chính – Ngân hàng chủ động tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các thành viên tham gia thị trường và đề xuất bổ sung trách nhiệm, xem xét hạn chế một số hoạt động của các công ty chứng khoán nhằm hạn chế tình trạng tăng trưởng nóng. thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng bền vững và an toàn.

Về giám sát giao dịch chứng khoán, Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán, các Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hà Nội tăng cường giám sát thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường phái sinh. Theo dõi chặt chẽ các mã chứng khoán có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường, tăng giảm liên tiếp, biến động đột ngột, giá trị cổ phiếu không phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm tra, xử lý các quỹ đầu tư trái phép, quỹ không hoạt động để thu hồi giấy phép và xử lý theo quy định của pháp luật. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *